Cursus: Versterking van het Onderwijs aan Nieuwkomers en Meertalige leerlingen in het basisonderwijs

                                                 

 

 

Cursus: Versterking van het Onderwijs aan Nieuwkomers en Meertalige leerlingen in het basisonderwijs                    

Gezien de landelijke ontwikkelingen in verband met Corona en de aangekondigde maatregelen van 28 september is er besloten de eerste bijeenkomst 1 oktober NIET door te laten gaan.  Het besluit is voornamelijk gebaseerd op de oproep zo min mogelijk verplaatsingen te realiseren en tevens omdat een deel van de mensen die aanwezig zijn uit de drie grote steden komt.  Omdat de nieuwe Coronamaatregelen over drie weken geëvalueerd worden, hopen wij de eerste bijeenkomst op 29 oktober 2020 toch f2f te kunnen beleven.
De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.

De LBBO organiseert samen met het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) de cursus Versterking van het Onderwijs aan Nieuwkomers en Meertalige leerlingen in het basisonderwijs

Het Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN) wil bijdragen aan structurele versterking van aandacht voor taalonderwijs aan nieuwkomer- en meertalige leerlingen in het basisonderwijs. In 2017 hebben ze in samenwerking met OCW en de PO-Raad het boekje ‘Ruimte voor nieuwe talenten, keuzes rond nieuwkomers op de basisschool’ uitgebracht. In deze handreiking staat het ‘WHY’ (Sinek, 2009) van het onderwijs aan deze doelgroep beschreven. In deze cursus komen de ‘WHAT’ en ‘HOW’ aan bod.

Doelgroep: deze cursus is bedoeld voor begeleiders in het basisonderwijs (IB-ers, jonge kindspecialisten, taalcoördinatoren, Ambulant Begeleiders etc.).

Inhoud en duur: Deze cursus bevat vijf interactieve bijeenkomsten van drie uur en twee intervisie sessies van twee uur. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele (wetenschappelijk) kennis en inzichten uitgewerkt. En na de tweede en de vierde bijeenkomst vindt een intervisiesessie plaats, waarin de inhouden van de bijeenkomsten aan de hand van eigen casussen worden besproken. In principe worden de groepen gevormd met begeleiders vanuit dezelfde werkcontext.

Bijeenkomst 1: 1 oktober 2020 (uitgesteld nieuwe datum wordt afgestemd met deelnemers)
Visie op (tweede)taalonderwijs en meertaligheid in het perspectief van een meerjarenbeleid. Hoe geven we Nederlands als tweede taal? Hoe verwerft een mens die tweede taal eigenlijk, wat komt daarbij kijken en welke gevolgen hebben deze inzichten voor de didactiek(en)?

Bijeenkomst 2: 29 oktober 2020 (online)
Didactiek update mondelinge taalvaardigheid: vanuit recente theorie naar taaldenkgesprekken en ‘scaffolding’. De functie van taal staat centraal, je gebruikt taal om iets uit te leggen, te begrijpen. Hoe kunnen leerkrachten leerlingen ondersteunen in het construeren van kennis? Hoe dagen leerkrachten leerlingen uit tot het denken in en het gebruiken van taal?

Hoe benutten leerkrachten vormen van ‘scaffolding’ om het leren van/in de taal te ondersteunen? En welke rol speelt meertaligheid hierbij?

Online intervisie 19 november 2020 in kleinere groepen. Tijd samen afstemmen.

Bijeenkomst 3:  28 januari 2021
Didactiek update schriftelijke taalvaardigheden. Aansluitend op de bijeenkomst over de update mondelinge taalvaardigheden, wordt de ontwikkeling en de stimulering van de functionele lees- en schrijfvaardigheden van nieuwkomers en meertalige leerlingen besproken. Daarbij zal de koppeling tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik, die vanaf bijeenkomst 2 al uitgangspunt is, natuurlijk worden gecontinueerd. Behalve de thematiek van alfabetisering zal het begrijpend lezen en het schrijven van teksten centraal staan, vooral met het oog op kennis verwerven en verwerken.

Bijeenkomst 4: 18 maart 2021
Brede intake, monitoren, signalering en uitstroom. Wat moet je weten van achtergronden van nieuwkomers om onderwijsaanbod te formuleren en bij te stellen? Wat zijn mogelijke vormen van evaluatie om leerlingen te monitoren en te signaleren? Hoe kan het onderwijsaanbod afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van de meertalige leerling? Hoe kunnen reguliere scholen gebruik maken van het portfolio van deze leerlingen? En hoe organiseer je het onderwijsaanbod met elkaar?

Online intervisie 1 april 2021 in kleinere groepen. Tijd samen afstemmen.

Bijeenkomst 5: 22 april 2021
Beleid en onderwijs in samenhang. Hoe kan een solide meertalig beleidsplan het gehele talenrepertoire als uitgangspunt nemen? Welke didactieken worden gehanteerd? Op welke wijze krijgen talen in de klas een plek? Hoe bouwt de leerweg van deze leerlingen voort op eerder verworven (taal)vaardigheden en kennis van de wereld? Onderwerpen in een dergelijk plan zijn uitvoeringsonderwerpen per bouw, scholing, taalcoördinatie, voorlichting aan ouders en participatie in bovenschoolse netwerken.

Uitvoering: verschillende LptN-leden vanuit hun expertise.

Start van de cursus: 1 oktober 2020

Data en tijden
Bijeenkomsten
1 oktober 2020 van 15.30-18.30 uur
29 oktober 2020 van 15.30-18.30 uur
28 januari 2021 van 15.30-18.30 uur
18 maart 2021 van 15.30-18.30 uur
22 april 2021 van 15.30-18.30 uur

Online intervisie
19 november 2020 – tijd per groepje samen af te stemmen, voorstel 16.00-18.00 uur
1 april 2021 – tijd per groepje samen af te stemmen, voorstel 16.00-18.00 uur

Locatie: SBO de Evenaar
Adres:
 Dasseweide 1, 3437 WN Nieuwegein

Annuleringsvoorwaarden
Op de inschrijvingen zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot twee maanden voor de cursus kan er kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen die binnenkomen tussen twee maanden en één maand voor de cursus brengen we 50% van de deelnamekosten in rekening. Annuleringen die daarna binnenkomen worden volledig in rekening gebracht.

  • 29 oktober 2020
  • Leden
    € 825,00
    Niet-leden
    € 850,00
  • Online