Denk mee Project ‘Werkdruk in het primair onderwijs’

Werkdrukakkoord:

Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft het kabinet in het voorjaar van 2018 een akkoord met de vakbonden en PO-Raad afgesloten. In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen sinds het schooljaar 2018-2019 extra geld ontvangen om werkdruk aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij deze middelen besteden, waarbij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur legt jaarlijks verantwoording af over het besluitvormingsproces en de daadwerkelijke besteding van de werkdrukmiddelen.

Onderzoek

Het ministerie van OCW zal in het najaar van 2020 structurele inzet en eventuele verdere verhoging van de werkdrukmiddelen overwegen. Om inzicht in de effectiviteit van het werkdrukakkoord te krijgen is onderzoek nodig. Onderzoekers van Oberon voeren dit onderzoek uit in nauwe samenwerking met de PO-Raad, AvS,  AOb, CNVO, FvOv en PO in actie. Centrale vragen in het onderzoek zijn: 1) Hoe worden de beschikbare middelen uit het werkdrukakkoord ingezet? 2) Welke gevolgen heeft dit voor de ervaren werkdruk op de scholen?

Oberon wil betrokkenen op de scholen graag aan het woord laten over werkdruk. We zijn benieuwd naar oplossingen die zij hebben bedacht, hoe het proces hieromtrent verloopt en naar uitvoering van de maatregelen. Welke verwachtingen hebben betrokkenen en waar lopen zij eventueel tegenaan?

Wat vragen we?

Om een representatief beeld te schetsen vragen we het (ondersteunend) personeel op 650 scholen een enquête in te vullen. Tevens zullen we ter verdieping 30 scholen (cases) bezoeken. Voorafgaand aan een bezoek vragen we relevante documenten bij de school op (bijv. bestedingsplan werkdrukmiddelen). Tijdens het bezoek gaan we in gesprek met de schoolleiding en enkele (ondersteunende) personeelsleden op een dag en tijd dat het de school goed uitkomt.

Wat levert het u op?

Scholen die deelnemen aan de casestudies krijgen een terugkoppeling in de vorm van een schoolrapport met een heldere beschrijving van de informatie die we op deze school hebben opgehaald. Scholen kunnen deze informatie in het kader van de werkdrukregeling gebruiken als input voor het eigen teamgesprek en verantwoordingsverslag.

Contact

Wilt u deelnemen en/of heeft u vragen? Neem dan contact op met Lieve Heijsters van Oberon, per e-mail lheijsters@oberon.eu of telefonisch 030-2324214.