Gevolgen verplichte eindtoets voor overgang po-vo

de centrale eindtoets (de voormalige Cito-Eindtoets)
een andere door de minister toegelaten eindtoets of
één van de huidige eindtoetsen zoals opgenomen in de regeling Leerresultaten PO.
Vanaf schooljaar 2015/2016 kunnen scholen alleen nog de centrale eindtoets of een andere door de minister toegelaten eindtoets afnemen. Al deze toetsen worden afgenomen in de periode tussen 15 april en 15 mei. In 2014/2015 geldt deze latere afnameperiode in ieder geval voor de centrale eindtoets: deze wordt dan afgenomen op 21, 22 en 23 april 2015.

Welke andere toetsen toegelaten worden, is op dit ogenblik nog niet bekend. Dit zal het ministerie van OCW ruim vóór 1 januari 2015 bekend maken. Vóór 1 januari van een bepaald kalenderjaar, moeten scholen namelijk kiezen welke eindtoets zij afnemen. Daarbij geldt dat alle leerlingen van een school een eindtoets maken van dezelfde toetsaanbieder.

Schooladvies centraal


Belangrijk voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is dat de positie van de eindtoets verandert. Bij de toelating tot het voortgezet onderwijs is het schooladvies leidend. Basisscholen dienen voor 1 maart een schriftelijk schooladvies aan al hun leerlingen te verstrekken. Leerlingen worden vervolgens conform dit advies in het voortgezet onderwijs geplaatst. Daarbij geldt dat vo-scholen leerlingen desgewenst wel hoger mogen plaatsen dan het advies van de basisschool. Een lagere plaatsing is alleen mogelijk op verzoek van ouders en leerling zelf.

Het advies op basis van de score op de eindtoets, heeft in deze procedure de plek als onafhankelijk, tweede gegeven. Als dit advies hoger uitvalt dan het schooladvies, is de basisschool verplicht het schooladvies te heroverwegen. Deze heroverweging kan, maar hoeft niet, te leiden tot aanpassing van het schooladvies.

Omdat het schooladvies bij de toelating tot het voortgezet onderwijs centraal staat, mogen vo-scholen de toelating niet afhankelijk stellen van het resultaat op de eindtoets. Ook mogen zij naast de eindtoets geen andere gegevens gebruiken of eisen als tweede gegeven. Dit geldt zowel voor toelatingstoetsen die de vo-school zelf eventueel zou willen afnemen als voor andere toetsen die leerlingen op de basisschool maken (bijv. de Entreetoets, toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs of een IQ-test). De basisschool kan deze gegevens wel gebruiken als onderbouwing van het schooladvies.

Meer informatie


Meer informatie over de invoering van de verplichte eindtoets en de consequenties hiervan voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vind je op de website van de Rijksoverheid.