Handreiking: Helderheid rond passend onderwijs

Er is een nieuwe handreiking verschenen: Helderheid rond passend onderwijs. De (gratis te downloaden) brochure, waaraan de LBBO een bijdrage heeft geleverd, geeft informatie over passend onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen. De handreiking is onder meer bedoeld om binnen teams het gesprek over passend onderwijs te voeren.

In de handreiking lees je onder andere over de wet- en regelgeving en het stelsel van passend onderwijs. Ook geeft de brochure helderheid over rollen en verantwoordelijkheden en wordt duidelijk waar leraren terechtkunnen voor hulp en advies.

Werkbaar
De handreiking kan helpen om het gesprek te voeren over passend onderwijs en om samen keuzes te maken: op school, in het bestuur en in het samenwerkingsverband. Het uitgangspunt van de handreiking is dat de ondersteuning past bij wat leerlingen nodig hebben en dat het tegelijk voor leraren werkbaar moet zijn om deze ondersteuning te bieden.

Veelgestelde vragen
De informatie richt zich met name op leraren in het primair onderwijs. In de voorbereiding heeft het ministerie van OCW samen met hen en intern begeleiders een inventarisatie gemaakt van onduidelijkheden en vragen over passend onderwijs. De uitgave geeft dan ook antwoorden op veelgestelde vragen, zoals ‘Kan een school met zorgplicht een leerling weigeren of verwijderen?’ en ‘Moet een leraar alle basisondersteuning op een school kunnen aanbieden?’ Onder andere de LBBO heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Verbeteraanpak
De handreiking is gemaakt in opdracht van de Tweede Kamer. Ook is deze onderdeel van maatregel 14 van de verbeteraanpak passend onderwijs (‘Verwachtingen helderder voor leraren en schoolleiders’).

Downloaden
Je kunt de handreiking downloaden van de website van de rijksoverheid. Na de meivakantie krijgen alle basisscholen de brochure toegestuurd.