Terugblik op de ALV

Woensdag 26 juni vond de online ALV van de LBBO plaats. Tijdens deze ALV is zoals gebruikelijk de jaarrekening 2023 gepresenteerd en vastgesteld door de vergadering. Ook zijn twee belangrijke documenten vastgesteld. Ten eerste was dat het huishoudelijk reglement (HRR). De LBBO had nog geen huishoudelijk reglement. Dit is geen verplichting voor een vereniging, maar wel zeer wenselijk om te hebben. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten. Hierin kunnen afspraken, regels en richtlijnen worden opgenomen voor de kortere of middellange termijn en een aanvulling op de statuten. De jaarrekening 2023 en het huishoudelijk reglement zijn door leden in te zien op de webpagina Algemene Leden Vergadering.

Het tweede stuk dat gepresenteerd is, is het visiedocument. In meerdere bijeenkomsten met leden, zoals de regiobijeenkomst en het voorzittersoverleg, is uitgebreid gediscussieerd over de nieuwe visie van de LBBO. Uiteindelijk is uit deze discussie een tekst geformuleerd die inspiratie en houvast biedt voor de toekomst van de vereniging. De visie biedt ook een belangrijk uitgangspunt bij lobby en belangenbehartiging. De nieuwe visie op de LBBO, het onderwijs en de rol van begeleiders in het onderwijs is te lezen op deze webpagina.

Aan het eind van de vergadering waren er mooie woorden voor Karin Elburg die na 10 jaar actief te zijn geweest als vrijwilliger, afscheid nam als bestuurslid van de LBBO. Haar opvolger, Dewi Wittens werd geïntroduceerd. Zij zal zich binnenkort op onze website voorstellen. Ook Leonie Reinders nam afscheid als directeur en zal vervangen worden door Inge Poorthuis.