Bericht van sociale partners CAO-VO / professionaliseringsbudget

Partijen zijn bij de afspraak over het basisrecht professionalisering uitgegaan van de toepasselijkheid van artikel 6.1 lid 2 CAO-VO (naar rato-bepaling voor deeltijdcontracten) en hebben niet beoogd om met deze afspraak ook voor deeltijders in alle gevallen een minimumrecht van 83 uur toe te kennen.

Om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen, zal in de komende CAO-VO de tekst van artikel 17.4 worden aangepast, in die zin dat artikel 6.1 lid 2 onverkort van toepassing is op het persoonlijk basisrecht.
Het recht op professionaliseringsbudget betreft een minimumbepaling, hetgeen betekent dat scholen ervoor kunnen kiezen om meer budget aan hun werknemers toe te kennen. Hiervoor geldt dan eveneens de naar rato-bepaling, tenzij anders is afgesproken.

FvOv, FNV Overheid, CNV Onderwijs, AOb en VO-raad