Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

Minder lesuren
De maximale lestaak van leerkrachten in het voortgezet onderwijs wordt van 750 klokuren per jaar in 2019 teruggebracht naar 720 klokuren. In de praktijk betekent dit dat leraren een lesuur per week minder voor de klas staan. De ruimte daarvoor wordt gevonden in de mogelijkheden die de Wet onderwijstijd de scholen biedt. “Op scholen moet het gesprek gevoerd worden over de invulling daarvan”, zegt Jilles Veenstra, voorzitter FvOv. “Dat biedt ruimte en geeft mogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en inspraak van leraren daarbij.”

De tijd die vrijkomt door de vermindering van de lesuren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt.

Eerste stap
De reductie van de lestaak is volgens Jilles Veenstra nadrukkelijk een eerste stap. “Wij gaan als bonden nu samen met de VO-raad bij de politiek extra geld vragen voor het voortgezet onderwijs. Dat is hard nodig om de werkdruk aan te pakken en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs te behouden en verhogen“.

Opleiding onderwijsondersteuners
In de cao is ook meer ruimte voor opleiding en ontwikkeling van ondersteuners opgenomen. Hun scholingsbudget wordt gelijk getrokken met dat van docenten: 600 euro per jaar. “Cursussen voor ondersteuners zijn niet goedkoper dan die van leraren, dus het is mooi dat dit nu gelijk getrokken wordt”, zegt Veenstra. Ook worden er samen met arbeidsmarktplatform Voion regionale bijeenkomsten georganiseerd rond de loopbaanontwikkeling en de werkdruk van het ondersteunend personeel.

Jilles Veenstra is gezien de omstandigheden tevreden met het onderhandelaarsakkoord: “De winst is dat de bonden en de VO-raad nu samen naar den Haag gaan om meer geld te eisen van de politiek. Leraren in het voortgezet onderwijs staan meer uren voor de klas dan hun collega’s in de veel andere Europese landen. Dat moet anders, en we gaan nu samen optrekken om de politiek hiervan te overtuigen.”

De nieuwe cao zal lopen tot 1 oktober 2019. Download het hele onderhandelaarsakkoord met alle afspraken via deze link.

Gezamenlijk persbericht onderwijsvakbonden en VO-raad