Zorgen om sociale en leervaardigheden door corona

De coronapandemie duurt nu zo’n twintig maanden. Wat zijn de gevolgen geweest van de coronamaatregelen voor leerlingen? Zowel de onderwijsinspectie als het Nationaal Programma Onderwijs deden onderzoek. Het Onderwijs OMT bracht een nieuw advies uit.

Onderwijsinspectie
Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat er op dit moment minder zorgen zijn over cognitieve achterstanden bij leerlingen, dan aan het begin van de coronapandemie; die achterstanden blijken namelijk minder groot dan verwacht. Het tegenovergestelde geldt voor de sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen; daar was aanvankelijk maar weinig aandacht voor. Ook blijken de gevolgen van corona voor oudere leerlingen groter dan voor jonge leerlingen.

Lees meer op de website van de onderwijsinspectie.

Nationaal Programma Onderwijs
Uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) blijkt dat de achterstanden van leerlingen divers zijn. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Opvallend is dat leerlingen in de coronaperiode vooruit zijn gegaan op Engelse woordenschat.

Schoolleiders in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en de ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn om te leren, zoals plannen, samenwerken en aandacht vasthouden. In het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs zijn de zorgen het grootst.

Verder blijkt dat in de afgelopen maanden scholen voortvarend aan de slag zijn gegaan met het NPO. Zo’n 85 procent van de basis- en middelbare scholen heeft ervoor gekozen het NPO-geld in te zetten voor instructie in kleine groepen van twee tot vijf leerlingen. Ook richt driekwart van alle scholen zich op het welbevinden van leerlingen. Daarnaast kiezen scholen vaak voor de inzet van onderwijsassistenten of instructeurs, die leraren ondersteunen in de klas. Om leervertragingen aan te pakken, kiezen scholen gemiddeld acht verschillende maatregelen uit de menukaart met bewezen effectieve interventies.

Lees meer op de website van het NPO.

Onderwijs OMT
Volgens het Onderwijs OMT, dat recent een nieuw advies uitbracht, zijn de sociaal-emotionele gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen heel verschillend. De meesten vangen de crisis goed op, maar niet iedereen. Daarom adviseert het Onderwijs OMT om oog te hebben voor risico’s en kwetsbaarheden van elke leerling afzonderlijk, en deze vroegtijdig te bespreken.

Lees meer op de website van de VO-raad.