Vacature penningmeester

Over het bestuur

De LBBO wil gaan werken met een kleiner en strategischer bestuur. Dat betekent dat het bestuur de koers van de vereniging bepaalt en monitort, over belangrijke beleidsinhoudelijke vraagstukken spreekt en de lijnen uitzet. Bestuursleden doen niet zelf ook de uitvoering. Dat is de verantwoordelijkheid van de directeur en het kantoor, samen met veel actieve leden.

Het bestuur gaat bestaan uit 5 personen. In het bestuur zitten minimaal drie personen vanuit de groep leden van de LBBO. De penningmeester en voorzitter kunnen ook van buiten komen. Bestuursleden zitten maximaal twee termijnen van vier jaar in het bestuur. Bestuursleden zijn onafhankelijk en zitten niet in een van de afdelingsbesturen. Vanzelfsprekend zal er wel veel contact zijn tussen het bestuur en de leden in de LBBO. Die inbreng is onmisbaar! Bij de werving en benoeming van bestuursleden letten we op diversiteit in het bestuur wat betreft leeftijd, werkveld, regio, of welke andere achtergrond op dat moment relevant is.

Het bestuur is samen verantwoordelijk voor het LBBO-beleid. Het bestuur gaat werken met aandachtsgebieden. Een aandachtsgebied betekent dat een bestuurslid de ontwikkelingen op dit terrein volgt, daarover in de vergaderingen kennis of visie inbrengt, op verzoek van de directie een rol kan hebben bij externe vertegenwoordiging of bij bepaalde verenigingsbijeenkomsten of trajecten.

Het huidige bestuur zal op de komende ALV in het voorjaar aftreden. Een of twee leden stellen zich opnieuw verkiesbaar. We zoeken dus naar 3-4 nieuwe bestuursleden die met ons de toekomst willen vormgeven. Hieronder staat het functieprofiel voor de penningmeester, maar lees vooral ook de functieprofielen van andere bestuursfuncties.

 

Over de functie

Wie zoeken we?

 • Iemand met een financiële achtergrond, met kennis van of affiniteit met de onderwijssector
 • Bestuurlijke ervaring als penningmeester, zo mogelijk in een vereniging
 • Iemand die ook op lange termijn richting kan geven aan een financieel strategisch beleid en die het bestuur en de vereniging heldere toelichting kan geven op de begroting, financiële rapportages en jaarrekening

Naast de verschillende functies, is het voor het bestuur relevant om minimaal één bestuurslid met kennis van en/of ervaring met de volgende zaken te hebben:

 • Politieke beïnvloeding
 • Personeelsbeleid en goed werkgeverschap
 • (Besturen van) verenigingen en verdienmodellen
 • De huidige opleidingen en masterstudies voor begeleiders in het onderwijs

De taken

 • Vinger aan de pols houden bij financiële ontwikkelingen en waar nodig aanpassingen in het financieel beleid met de directeur bespreken
 • (Eind)verantwoordelijk zijn voor begroting, het jaarverslag en de kwartaalrapportages
 • Waar nodig sturing geven aan de inrichting van kwartaal- en jaarrapportages
 • Samen met de directeur (en eventueel boekhouder) overleg voeren met de accountant

Wat vraagt het?

De functie is niet bezoldigd. Er is wel vacatiegeld van ca. € 100,- per maand. Als bestuurslid ben je ongeveer een dag per maand kwijt aan het werk, met natuurlijk piekperiodes en stillere periodes. Vergaderingen zijn meestal in de avonduren, zowel fysiek als online.

Wat krijg je terug voor het werk?

De LBBO heeft een stem bij veel overleggen en heeft daarmee invloed op beleid. Als bestuurslid kun je belangrijke ontwikkelingen in het vakgebied stimuleren. Je bouwt in het vak en in de onderwijssector een netwerk op. Je draagt echt ergens aan bij.

 

Belangstelling?

Stuur uiterlijk donderdag 30 maart 2023 een e-mail met een cv naar onze interim-directeur Marike Kuperus: m.kuperus@lbbo.nl. Wil je meer weten, of iemand tippen? Bellen kan ook 06-55178557.