Overige - Veelgestelde vragen

Overige veelgestelde vragen


Ik heb een klacht, hoe kan ik die kenbaar maken?

De Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) streeft ernaar om hoge kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat het optreden van de LBBO en zijn medewerkers aanleiding geeft tot klachten van leden over de geleverde prestaties.

Indien u een klacht heeft over de LBBO kunt u deze kenbaar maken via kantoor@lbbo.nl. Uw klacht wordt beoordeeld en er zullen zo nodig herstel- en/of verbetermaatregelen kunnen volgen. De klachtenbehandeling vraagt om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan. De behandeling kan daarom enige tijd in beslag nemen.

Deze regeling is voor leden, niet-leden en mensen van buiten de organisatie, die zich door de LBBO onheus bejegend voelen.
Indien de LBBO bij het vervullen van haar taken onbegrip of ontevredenheid teweegbrengt zal de vereniging zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. De klager kan, eerst nadat de klacht besproken is met de betrokkene, een klacht indienen bij de klachtencommissie.
Wanneer u overweegt een klacht in te dienen kunt u onderstaande procedure volgen.

Bespreken van de klacht met betrokkene

Als u een probleem heeft met de manier waarop u wordt behandeld of bejegend bespreekt u uw klacht met degene tegen wie het bezwaar zich richt. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij kantoor@lbbo.nl.

Indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Nadat de klacht met betrokkene is besproken kan het zijn dat u desgewenst uw klacht aan de klachtencommissie wilt voorleggen. U kunt uw klacht schriftelijk tot de klachtencommissie richten. De Klachtencommissie oordeelt over de ontvankelijkheid  en gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie geeft na een hoorzitting, waarbij klager en betrokkene(n) worden gehoord, alleen een oordeel over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. De Klachtencommissie is niet gerechtigd tot het nemen van verdere maatregelen. De Klachtencommissie kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur naar aanleiding van een klacht. Het adres waar de klacht gedeponeerd kan worden is: Leyenseweg 113 A5, 3721 BC  Bilthoven

Het bestuur heeft een Reglement klachtencommissie vastgesteld


Hoe gaat de LBBO om met mijn gegevens? Pricacybeleid (AVG)

De LBBO gaat uiterst voorzichtig om met jouw gegevens. We hebben hiervoor passende beveiligingsmaatregelen getroffen.
De LBBO zal jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken. Meer over ons privacybeleid op basis van de AVG kun je terugvinden in onze privacyverklaring.