Landelijk Symposium: Omgaan met crisis en dreigend geweld in de hulpverlening

Tijdens deze dag wordt dan ook uitgebreid stilstaan bij effectief handelen tijdens crisissituaties met GGZ-cliënten en mensen waarvan een vermoeden bestaat dat ze een GGZ-probleem zouden kunnen hebben.

Hoe kun je een snelle en oppervlakkige inschatting van de situatie maken, alvorens tot handelen over te gaan? Welke crisissituaties kom je tegen in zowel gesloten als ambulante settings? Op welke manier mag of moet de directe omgeving van de cliënt te betrokken worden bij crisisinterventies? Wat zeg en doe je als professional wel en niet? Waar begint mijn verantwoordelijkheid als professional, waar houdt die op en wanneer begint die van een ander?

Op deze en andere gerelateerde vragen geven vijf experts uit wetenschap en praktijk een antwoord. 

Sprekers

 • Dr. Ad Kaasenbrood werkt als psychiater / relatie- en gezinstherapeut van het IHT-team (Intensive Home Treatmen) Pro Persona te Arnhem. Daarnaast is Ad directeur van het Kennis en Innovatiecentrum Persoonlijkheidsstoornissen (KIP).

  Omgaan met de verschillende dynamieken die spelen in crisissituaties.
  7 x 24 uurs mobiele crisisteams blijken uitermate effectieve arrangementen voor de opvang en behandeling van mensen in crisis. Echter, door de complexe taak waar deze teams voor staan en de vele doelstellingen die eraan worden verbonden – mede onder druk van de eigen organisatie of betrokken partijen van buiten – dreigt die effectiviteit averij op te lopen. Ad zal in deze presentatie die complexiteit in kaart brengen en koppelen aan een voorziening voor intensieve psychiatrische behandeling thuis en een flexibele opnamefunctie als een van de oplossingsrichtingen profileren.

 • Drs. Stef van de lande is GZ-psycholoog en is werkzaam als psycholoog in penitentiaire inrichtingen in Amsterdam, waar hij zich bezighoudt met de begeleiding van met name de groep psychisch gestoorde gedetineerden. Daarnaast doet hij opvang en nazorg van personeel van justitiële instellingen (huizen van bewaring, gevangenissen, Tbs-klinieken en jeugdinrichtingen) gerelateerd aan plotselinge traumatische gebeurtenissen. Hetzelfde geldt voor medewerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg.

  Schoon van geest blijven in soms vies werk. Hoe blijf je gezond in je werk, zodat je je werk kunt loslaten als je naar huis gaat.
  In het werk met gestoorde, moeilijke, verslaafde en verstandelijk beperkte mensen heb je, de een vaker dan de ander, te maken met indringende en/of bedreigende situaties. Als professional heb je daarin een ingewikkelde rol. Je moet handelen bij een incident, je kunt er last van hebben, je hebt te maken met regels en protocollen en je kunt worden afgerekend op je handelen. Daarnaast zijn er veel factoren (bedrijfscultuur, rol leiding, factoren en omstandigheden bij jezelf en externe factoren zoals de pers en de politiek) die remmend / steunend zijn om van mogelijke klachten af te komen. Deze presentatie richt zich vooral op de vraag wat je kunt doen om zoveel mogelijk gezond te blijven in het uitvoerende werk.

 • Drs. Geert van Wesemael is GZ-psycholoog en werkt bij het Crisisteam Bureau Jeugdzorg Amsterdam en Mobiel Crisisteam Jeugd Arkin Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.

  Crisisinterventies voor kinderen en gezinnen.
  Een 14-jarige jongen zit op het politiebureau: hij is weggelopen nadat hij door moeder met een riem is mishandeld.
  Crisisteams verrichten 24 uur per dag, zeven dagen per week, een belangrijke maatschappelijke taak: crisisinterventie voor kinderen en gezinnen. Medewerkers van crisisteams moeten in onoverzichtelijke situaties en onder druk professioneel en adequaat handelen om de veiligheid van kinderen én ouders te bevorderen. Huisbezoeken en systeemgesprekken zijn tijdens de crisis effectieve middelen om de informatie te verzamelen die nodig is voor een goede inschatting van de situatie en een goede beslissing over de aanpak van de crisis. Een crisis kan de start zijn van broodnodige hulpverlening. 

 • Dr. Joost à Campo is psychiater en heeft 12 jaar gewerkt als hoofdopleider psychiatrie. Momenteel werkt hij als forensisch psychiater en onderzoeker bij Mondriaan (Maastricht – Sittard – Heerlen) en is hoofd van het Forensisch Research Laboratorium.

  Dreigend geweld in ambulante en klinische settings.
  Mensen met meer ernstige waarnemingsstoornisen, denkstoornissen, stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen vertonen met regelmaat dreigend agressief gedrag. Dit potentieel gevaarlijke gedrag kan zowel in de ambulante alsook in de klinische setting optreden en speelt zich altijd in een crisissfeer af en behoeft een interventie. Sleutelfiguur in het omgaan met een dergelijke crisis, is de psychiater die een analyse kan maken van de aanwezige pathologie in relatie tot het dreigende geweld. Wanneer er sprake is van gevaar voor de patiënt zelf of diens omgeving rust bij de psychiater de verantwoording tot het doen van een beroep op civielrechtelijke dan wel strafrechtelijke procedures. Aan de hand van bestaande praktijkvoorbeelden wordt, interactief, het denken en handelen van de psychiater in dergelijke crisissituaties besproken maar wordt ook de rol van het multidisciplinaire team besproken. Vaak gaat het om afwegingen waarbij de grenzen van de autonomie van het individu in het geding zijn.

 • Daan Westerink is docent, rouwdeskundige en journalist. Vanuit haar eigen bureau begeleidt zij jongeren en volwassenen die een vader, moeder, broer, zus, kind of partner verloren. Bij de hogeschool werkt Daan als docent journalistiek (FCJ) en gastdocent bij de minor beroepsmatig omgaan met verlies (FMR).

  Omgaan met (dreigende) suïcide.
  Daan gaat in op de onderliggende psychiatrische en psychologische dynamiek van suïcidaal gedrag bij mensen. Wat is de rol van depressie, angst en de relatie met suïcidaliteit? Wat weten we over motieven? Zij put daarbij uit gegevens van onderzoek en ervaringsdeskundigen. In relatie daarmee legt zij de focus op de gewenste vakbekwaamheden en attitudes van de professional in het omgaan met juist deze groep mensen?

Dagvoorzitter is Guus Feron, MA. Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en heeft daarnaast een Masters degree in Comparative European Social Studies. Hij is lange tijd werkzaam geweest als groepsopvoeder / teamleider in een orthopedagogisch behandelcentrum voor (LVB-) jongeren en hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE). Guus heeft ruime ervaring opgedaan in leidinggevende- en beleidsfuncties en was onder andere kwaliteitsfunctionaris, projectleider, docent en directeur van een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie is te vinden in het programma.

Voor wie?

Deze dag richt zich op HBO- en academisch opgeleide professionals die werkzaam zijn met GGZ cliënten en vanuit hun professie te maken (kunnen) krijgen met crisissituaties bij deze doelgroep. Daarbij valt te denken aan professionals werkzaam in de GGZ, de drugshulpverlening, jeugdzorg, de LVB-sector, de reclassering en de (jeugd)gezondheidszorg.

Werk- en denkniveau: HBO / Universitair.

Accreditatie en aanmelding

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsregisters.
Inschrijving verloopt via het online aanmeldformulier.