Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de LBBO, je lidmaatschap, een inhoudelijke kwestie of deze website? Check eerst dit overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op via kantoor@lbbo.nl.

Ik heb een vraag over:
 • Een inhoudelijk onderwerp
 • Lid worden
 • Lidmaatschap
 • Mijn LBBO
 • Overige
 • Vakbond

Een inhoudelijk onderwerp

 • Beeldbegeleiding en AVG

  Na de invoering van de AVG hebben wij van onze leden veel vragen gekregen hoe hier mee om te gaan.

  Vanuit de AVG wordt bepaald dat je voor ieder type beeldgebruik toestemming moet geven. Je kunt het filmen van een les dus niet laten vallen onder een algemene toestemming voor het gebruik van beeld- en/of geluidsopnamen.

  De Autoriteit Persoonsgegevens volgt nu de lijn dat scholen bij inschrijving aan de ouders/verzorgers vragen of zij toestemming geven voor het gebruik van beeld-/geluidsopnamen waarop hun kind herkenbaar in beeld komt en dat scholen dat daarna niet meer ieder jaar opnieuw hoeven te vragen. Wel wil de Autoriteit Persoonsgegevens dan dat scholen ieder jaar de ouders aan het begin van het schooljaar er via een nieuwsbrief op wijzen dat zij ten allen tijde de gegeven toestemming kunnen intrekken. Ouders/verzorgers moeten per categorie kunnen aangeven of ze wel of niet toestemming geven.

  Verstandig is om het maken van opnamen voor trainingsdoeleinden te noemen als één van de categorieën. Dan is het niet noodzakelijk om voor ieder apart geval toestemming te vragen, wij adviseren wel om de ouders te informeren dat er in de klas van hun kind opnamen worden gemaakt.
  Het is immers vooral de bedoeling om open en transparant te zijn. Dit moet ook naar voren komen in het protocol dat op iedere school aanwezig dient te zijn.

  Voorbeelden van de gebruikscategorieen en meer informatie vind je in onze materialenbank (zoekterm AVG)

  De school is zelf verantwoordelijk voor een goed privacy-protocol.
  Voor individuele begeleiding was altijd al persoonlijke, schriftelijke toestemming nodig. Hierin is niets veranderd.
  Tip:

  https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/?wpv-thema-category=privacy-en-gegevensuitwisseling

  Informatieve filmpjes over privacy en gegevens uitwisseling

 • Hoeveel uren interne begeleiding is er nodig?

  Ons onderwijsstelsel is zo ingericht dat de besturen zelf kunnen bepalen hoeveel uren ze voor de interne begeleiding willen inzetten. Er wordt geen geoormerkt geld voor interne begeleiding vanuit het rijk aan de besturen verstrekt. Wel krijgen besturen vaak vanuit het samenwerkingsverband geld vanuit de ‘zorgpot’ om ib’ers te faciliteren, zodat zij ib-netwerken/scholing kunnen bijwonen, maar ook dat kan per samenwerkingsverband verschillen.

  De LBBO hanteert de volgende ib-norm:

  De LBBO is van mening dat de facilitering van de ib’er altijd afhankelijk is van de schoolgrootte, de zwaarte van de leerlingenpopulatie, de visie van de werkgever en de competenties van de leraren.
  Ons advies is: minimaal 25 uur per 200 leerlingen.

 • Welke modules van de Master(S)EN opleiding moet ik volgen om om als gedragsspecialist geregistreerd te kunnen worden?

  Om je op termijn als gedragsspecialist te kunnen registreren, is een van de eisen dat je een Master (S)EN-opleiding GS hebt gevolgd. Er is vanuit de beroepsgroep verder geen voorschrift m.b.t. de te kiezen modules: die stel je zelf samen op grond van je voorgaande opleidingen/competenties, in overleg met de opleider.

 • Zijn er aanvullende competenties voor een interim Ib’er?

  De intern begeleider moet iemand zijn met kennis en ervaring, een coördinator en een coach, iemand die structuur aanbrengt, leerkrachten kan ondersteunen en werk kan delegeren. Iemand die een serieuze gesprekspartner is voor de directeur en ook met ouders een professioneel gesprek kan voeren.
  Een interim-intern begeleider heeft visie op onderwijs en begeleiding van alle kinderen ongeacht wat de onderwijsbehoefte van de leerling is. Een schaap met vijf poten met een hands-onmentaliteit.
  Een interim-ib’er is een zeer ervaren intern begeleider. Een interim-ib’er heeft een Masteropleiding (Special) Educational Needs afgerond of is orthopedagoog en heeft ruime praktijkervaring. Ze is een professional met een hoog denk- en werkniveau.

 • Welke opleiding voor ib’er adviseert de LBBO?

  De LBBO adviseert altijd om een Master (S)EN of een post-hbo-opleiding te behalen in de richting begeleiding. Dat is ook een van de voorwaarden voor registratie in ons kwaliteitsregister. Ook is het van belang te achterhalen of de opleiding van je keuze werkt met de beroepsstandaard die door de LBBO is ontwikkeld.
  We verwijzen graag naar de genoemde opleidingen op onze website. Dit zijn CHROHO-gecertificeerde of CPION-gecertificeerde opleidingen.

Lid worden

 • Het lukt niet om bij aanmelden als lid een wachtwoord aan te maken

  Als je een wachtwoord wilt aanmaken moet dit aan speciale eisen voldoen.

  Het wachtwoord moet uit minimaal 2 hoofdletters, 2 kleine letters, 2 cijfers en 2 van de speciale tekens !?$#%@ bestaan. Let daarbij op dat andere speciale tekens niet worden geaccepteerd.

  Mocht het toch niet lukken om een wachtwoord aan te maken, neem dan telefonisch contact op met ons kantoor 085-76 06 246

Lidmaatschap

 • Aan welke eisen moet ik voldoen om lid te kunnen worden

  Om lid te worden van de beroepsgroep zijn er zelfs helemaal geen eisen aan de vooropleiding gesteld: de LBBO wil een beroepsgroep zijn voor iedereen die als specialist werkt.
  Om lid te worden van de LBBO zijn er geen eisen aan de vooropleiding gesteld: de LBBO wil een beroepsgroep zijn voor iedereen die als specialist werkt.
  Wil je jouw beroep goed uit kunnen oefenen, dan is het verstandig ervoor te zorgen dat je voldoende geschoold bent voor de taken die je vervult.
  Voor toelating tot het kwaliteitsregister van je beroepsgroep kan wel een nadere argumentatie voor je opleidingskeuze of zelfs aanvullende opleidingseisen worden gesteld.
  De beroepsgroep wil er zijn voor alle specialisten: geregistreerd, gecertificeerd, beginnend of excellent, dat maakt niet uit. Hoe groter de beroepsgroep, hoe beter wij de specialisten in het onderwijsveld kunnen vertegenwoordigen: richting overheid en landelijke organen zoals PO-raad, het Nederlands Jeugdinstituut, overlegplatforms, vakbonden, enzovoort.

 • Kan ik elke maand mijn lidmaatschap opzeggen?

  Je kunt je lidmaatschap op ieder moment in het jaar opzeggen. Je lidmaatschap eindigt echter altijd op 31 december. Voor verenigingen is een uitzondering gemaakt in de wet. De LBBO valt ook onder deze uitzondering. Voor verenigingen wordt bovendien een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien zij hun activiteiten veelal een jaar vooruit moeten plannen. Wel dienen verenigingen hun leden op heldere wijze te informeren over hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd. Dit doen wij via onze website.

  Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 november bij ons binnen te zijn. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar administratie@lbbo.nl. Het lidmaatschap zal dan per 1 januari van het volgende jaar worden beëindigd. Je ontvangt hiervan een bevestiging.
  Komen de opzeggingen na 1 november bij ons binnen dan ben je een vol jaar contributie verschuldigd.

 • Wat bedraagt de contributie?

  Lees hier alles over jouw lidmaatschap, inclusief de contributie.

 • Waar wordt de contributie van de LBBO voor gebruikt?

  De LBBO gebruikt de contributie voor:

  • het uitgeven van het magazine Beter Begeleiden;
  • het ontwikkelen van onze beroepsstandaarden;
  • het ontwikkelen en hosten van de digitale competentiescans;
  • het ontwikkelen van het kwaliteitsregister voor begeleiders in het onderwijs;
  • de vrijwilligers- en onkostenvergoeding voor de leden die actief zijn binnen de LBBO;
  • een bijdrage aan de bijeenkomsten van de LBBO om onze entreebedragen voor de conferenties en regiobijeenkomsten zo laag mogelijk te houden;
  • medewerkers van het kantoor;
  • de huur voor ruimte en ict.

  Bovenstaande wordt middels een begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de leden tijdens de ALV en gepubliceerd op de website (leden kunnen inloggen om deze gegevens te bekijken).

  De LBBO is een non-profitorganisatie. Doordat wij geen commercieel belang dienen, kunnen wij in onze gesprekken met beleidsmakers neutraal zijn en alleen het belang van de begeleider in het onderwijs dienen.
  Dat wij een vereniging zijn heeft ook invloed op de keuzes die wij maken. Zo bemannen wij geen mooi en groot kantoor, maar huren slechts ruimte in een bedrijfsverzamelgebouw.
  Juist omdat wij willen dat onze beschikbare middelen bijdragen aan het realiseren van onze missie en visie.

 • Ik wil graag bij verschillende beroepsgroepen ingeschreven staan die onder de LBBO vallen. Kan dat?

  Je kunt als lid van de LBBO bij meerdere afdelingen (beroepsgroepen) ingeschreven staan. Dit kun je bij het aanmelden aangeven, of later via mijn LBBO nadat je bent ingelogd op de website.

 • Ik ben lid via school. Aangezien ik straks niet meer op deze school werk, wil ik mijn lidmaatschap overdragen aan mijn opvolger. Hoe doe ik dat?

  Het eenvoudigst is om alle gegevens door te mailen naar ons officemanagement administratie@lbbo.nl of telefonisch contact met ons op te nemen.

   

   

 • Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

  Conform onze statuten dient een opzegging van het lidmaatschap voor 1 november bij ons binnen te zijn. Dat kan eenvoudig via een e-mail naar administratie@lbbo.nl. Vermeld ik de e-mail je NAW gegevens, het lidnummer en de reden van opzegging.

  Je ontvangt hier altijd een bevestiging van.

  Kan ik elke maand mijn lidmaatschap opzeggen?

  Je kunt op elk moment van het jaar opzeggen. Je lidmaatschap eindigt echter altijd op 31 december.

  Voor verenigingen is een uitzondering gemaakt in de wet. De LBBO valt ook onder deze uitzondering. Voor verenigingen wordt bovendien een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien zij hun activiteiten veelal een jaar vooruit moeten plannen. Wel dienen verenigingen hun leden op heldere wijze te informeren over hoe het lidmaatschap kan worden opgezegd. Dit doen wij via onze website.

 • Het netwerk waar ik deel van uitmaak wil zich graag collectief aansluiten bij de LBBO. Hoe doen we dat het handigst?

  Neem hiervoor contact met ons officemanagement op: e-mail administratie@lbbo.nl zij kunnen je meer vertellen over de procedure.
  Lees hier over het collectief lidmaatschap.

 • Kan ik een deel van mijn contributie via een fiscale regeling terugvragen?

  Voor leden van de LBBO is het op basis van de cao’s mogelijk om een deel van de LBBO-contributie terug te krijgen.

  Dit is een fiscale regeling waarbij je werkgever de contributie via jouw brutoloon verrekent met de eindejaarsuitkering. Afhankelijk van je belastingtarief kan je voordeel oplopen.

  Wat moet je doen?

  Je hebt een bewijs nodig van de contributie die je als lid van de LBBO in het lopende jaar betaald hebt. Zodra de betaling van de contributie bij ons is verwerkt, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail, die je samen met het aanvraagformulier (hieronder) kunt gebruiken. Het ingevulde aanvraagformulier en het betalingsbewijs lever je voor 1 november bij je werkgever in. Je werkgever zorgt vervolgens voor de administratieve verwerking. Let op, dit geldt niet als je werkgever jouw contributie heeft betaald.

  Hoe vindt de verrekening plaats?

  Je werkgever verrekent het bedrag op het betaalbewijs eenmalig met je eindejaarsuitkering. Je betaalt hierdoor minder belasting over je eindejaarsuitkering en deze zal daardoor netto hoger uitvallen.

  Vragen?

  Wij hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over deze regeling voor je op een rij gezet.

  Download het aanvraagformulier fiscale verrekening contributie.

Mijn LBBO

Overige

 • Ik heb een klacht, hoe kan ik die kenbaar maken?

  De LBBO streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat ons optreden aanleiding geeft tot klachten van leden over de geleverde prestaties.

  Indien je een klacht hebt over de LBBO kun je deze kenbaar maken aan ons officemanagement via e-mail kantoor@lbbo.nl. Je klacht wordt beoordeeld en er zullen zo nodig herstel- en/of verbetermaatregelen volgen. De klachtenbehandeling vraagt om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan de klager als aan de betrokkene recht wordt gedaan. De behandeling kan daarom enige tijd in beslag nemen.

  Deze regeling is voor leden, niet-leden en mensen van buiten de organisatie, die zich door de LBBO onheus bejegend voelen.
  Indien de LBBO bij het vervullen van haar taken onbegrip of ontevredenheid teweegbrengt, zal de vereniging zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. De klager kan, eerst nadat de klacht besproken is met de betrokkene, een klacht indienen bij de klachtencommissie.

  Wanneer je overweegt een klacht in te dienen kun je onderstaande procedure volgen:

  • Bespreken van de klacht met betrokkene. Als je een probleem hebt met de manier waarop je wordt behandeld of bejegend, bespreek je je klacht met degene tegen wie het bezwaar zich richt. Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij kantoor@lbbo.nl.
  • Indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Nadat de klacht met de betrokkene is besproken kan het zijn dat je desgewenst je klacht aan de klachtencommissie wilt voorleggen. Je kunt je klacht schriftelijk tot de klachtencommissie richten. De klachtencommissie oordeelt over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie geeft na een hoorzitting, waarbij klager en betrokkene(n) worden gehoord, alleen een oordeel over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. De klachtencommissie is niet gerechtigd tot het nemen van verdere maatregelen. De klachtencommissie kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur naar aanleiding van een klacht. Het adres waar de klacht gedeponeerd kan worden is: Leyenseweg 113 A5, 3721 BC Bilthoven.

  Het bestuur heeft een Reglement Klachtencommissie LBBO vastgesteld.

 • Hoe gaat de LBBO om met mijn gegevens? Pricacybeleid (AVG)

  De LBBO gaat uiterst voorzichtig om met jouw gegevens. We hebben hiervoor passende beveiligingsmaatregelen getroffen.
  De LBBO zal jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken. Meer over ons privacybeleid op basis van de AVG kun je terugvinden in onze Privacyverklaring

Vakbond

 • Biedt de LBBO rechtspositionele ondersteuning?

  Ik heb een vraag op juridisch gebied. Waar kan ik terecht?

  Lees meer over de rechtspositionele ondersteuning van de LBBO.

 • Is de LBBO aangesloten bij een vakbond?

  De LBBO is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is de LBBO vertegenwoordigd in de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). De FvOv behartigt jouw belangen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied.

  Lees meer

 • Kan ik een deel van mijn contributie via een fiscale regeling terugvragen?

  Voor leden van de LBBO is het op basis van de cao’s mogelijk om een deel van de LBBO-contributie terug te krijgen.

  Dit is een fiscale regeling waarbij je werkgever de contributie via jouw brutoloon verrekent met de eindejaarsuitkering. Afhankelijk van je belastingtarief kan je voordeel oplopen.

  Wat moet je doen?

  Je hebt een bewijs nodig van de contributie die je als lid van de LBBO in het lopende jaar betaald hebt. Zodra de betaling van de contributie bij ons is verwerkt, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail, die je samen met het aanvraagformulier (hieronder) kunt gebruiken. Het ingevulde aanvraagformulier en het betalingsbewijs lever je voor 1 november bij je werkgever in. Je werkgever zorgt vervolgens voor de administratieve verwerking. Let op, dit geldt niet als je werkgever jouw contributie heeft betaald.

  Hoe vindt de verrekening plaats?

  Je werkgever verrekent het bedrag op het betaalbewijs eenmalig met je eindejaarsuitkering. Je betaalt hierdoor minder belasting over je eindejaarsuitkering en deze zal daardoor netto hoger uitvallen.

  Vragen?

  Wij hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over deze regeling voor je op een rij gezet.

  Download het aanvraagformulier fiscale verrekening contributie.

 • Heeft de LBBO een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?

  De LBBO heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet-gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; vele besturen ondersteunen de actie en zullen naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren. De beslissing al dan niet doorbetalen ligt uiteindelijk bij de werkgever. Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, de LBBO heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.

 • Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?

  Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar stakingen problemen voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met Altersum die voor de LBBO de juridische ondersteuning verzorgt.
  Lees meer over de rechtspositionele ondersteuning die de LBBO biedt.

 • Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?

  Nee. De niet-stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit moet passen binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

 • Moet ik de gestaakte uren in halen?

  Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.