Missie en visie

Onze Missie

De LBBO zet zich in om de positie van begeleiders in het onderwijs te verstevigen. We zijn er van overtuigd dat begeleiders onmisbare schakels zijn in scholen. Dat begeleiders zich verbeteren als ze elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en zich professionaliseren. Daarom verenigen we hen in onze landelijke beroepsgroep (zonder winstoogmerk). Samen staan we sterk voor professionele begeleiders.

Onze visie

De LBBO gaat voor een vakbekwame en toekomstbestendige beroepsgroep. Daarom leggen we de focus op professionalisering en ontwikkeling van begeleiders. We gaan daarnaast voor een krachtige stem van begeleiders in het publieke (onderwijs)debat, zodat beleidsmakers, vakbonden en de maatschappij als geheel zich bewust(er) worden van de cruciale rol van begeleiders in het onderwijs.

Onze visie op begeleiding in het onderwijs

Iedere leerling moet zijn of haar talenten volledig kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol.
De begeleider in het voorschools, primair en voortgezet onderwijs, alsmede in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs ondersteunt leraren bij het verbreden van hun handelingsrepertoire, zodat zij beter uitgerust zijn om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren.
Wij vinden daarom dat de kwaliteit van de begeleider van cruciaal belang is voor de optimale ontwikkeling van leraar én leerling.