Samenwerkingspartners

De LBBO zet zich in om de positie van begeleiders in het onderwijs te verstevigen. Om deze missie te volbrengen, werken we volop samen met andere organisaties. Onze belangrijkste samenwerkingspartners op een rij.

Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv)

De LBBO is aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Deze overkoepelende vakbond behartigt de belangen – op zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk gebied – van onderwijspersoneel in alle sectoren. De FvOv – waarbij in totaal dertien vakverenigingen zijn aangesloten – onderhandelt aan de landelijke cao-tafels en voert op decentraal niveau arbeidsvoorwaardenoverleg met vertegenwoordigers van de andere vakbonden.
Meer weten? Kijk op fvov.nl.

APPO

De LBBO is vanuit de FvOv vertegenwoordigd in het APPO (arbeidsplatform primair onderwijs). De onderwerpen die daar onder andere aan de orde komen zijn begeleiding voor leraren bij de start van hun loopbaan en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs.
Meer weten? Kijk op arbeidsmarktplatformpo.nl.

Altersum

Omdat de LBBO is aangesloten bij de FvOv kun jij als LBBO-lid rechtspositionele ondersteuning krijgen. Hiervoor werken wij samen met Altersum.
Meer weten? Kijk op lbbo.nl/lidmaatschap-bij-de-lbbo/rechtspostitionele-ondersteuning.

Landelijke overlegorganen

De LBBO denkt en praat mee in diverse overlegorganen van landelijke organisaties. Denk aan de Onderwijsraad, de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), Ingrado en de zogeheten onderwijskamer (die het bestuur van de FvOv op vakinhoudelijk gebied adviseert). We zijn ook vertegenwoordigd in de stuurgroep Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Steunpunt Passend Onderwijs

Daarnaast hebben we regelmatig overleg met het Steunpunt Passend Onderwijs, onder meer over thema’s als de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, de preventie van thuiszitten en schoolaanwezigheid. We gaan daarnaast in gesprek over de voortgang van de Verbeteragenda passend onderwijs. In de overleggen met het steunpunt zetten we bovendien de overgang van de voorschool naar het primair onderwijs op de agenda en denken en praten we mee over de route naar inclusief onderwijs. Samen met het Steunpunt Passend Onderwijs en BiOND organiseren we bovendien de landelijke conferentie voor begeleiders in het onderwijs.

Academie & Vakvereniging Schoolleiders (AVS)

Samen met het AVS en Steunpunt Passend Onderwijs organiseren wij de Leergang Passend Onderwijs. Met als doel schoolleiders en begeleiders de kennis en hulpmiddelen te geven om passend onderwijs binnen de school mogelijk te maken.

Ministerie van OCW

Ook zitten we, samen met andere onderwijsorganisaties, regelmatig aan tafel bij het ministerie van OCW, onder andere om te overleggen over de routekaart richting inclusiever onderwijs. Ook delen we onze kennis en ervaring in overleggen over andere onderwerpen, zoals: de landelijke norm basisondersteuning, preventie van thuiszitten, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, het observeren en volgen van kleuters, het hoorrecht en het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids.

Hogescholen

Ook de samenwerking met de WOSO-opleidingen (Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs) staat hoog op onze prioriteitenlijst. We geven onder andere input voor de inhoud van de masteropleidingen Educational Needs en benadrukken daarbij wat relevant is voor de dagelijkse praktijk van begeleiders in het onderwijs.
Ook heeft de LBBO actief meegewerkt aan het statement Op weg naar inclusief onderwijs, dat we samen met de masteropleidingen Educational Needs van Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool en Hogeschool Windesheim en andere beroepsverenigingen hebben ondertekend.

Uitgeverijen

De LBBO werkt met uitgeverijen samen aan relevante publicaties. Zo brengen we met uitgeverij Pica onze beroepsstandaarden uit. Met Lannoo Campus brengen we publicaties uit over andere thema’s die relevant zijn voor begeleiders in het onderwijs.
Meer weten? Kijk op lbbo.nl/publicaties/onze-beroepsstandaarden en  lbbo.nl/publicaties/uitgebracht-in-samenwerking-met-ons.

Andere beroepsorganisaties

We onderhouden contacten met andere beroepsorganisaties, zoals BiOND (voor begeleiders in het mbo en voortgezet onderwijs), de LBRT (voor remedial teachers) en ZZP Nederland (voor onze zelfstandige begeleiders in het onderwijs).