Webinar: It’s My Child: Samenwerken voor nieuwkomers

Het verstevigen van de pedagogische basis is voor alle kinderen belangrijk, maar vraagt voor nieuwkomers extra aandacht. Samenwerking in de regio is vereist om nieuwkomers meer kansen te bieden. Samenwerkingsverbanden vervullen hiertoe in de regio een centrale rol ten aanzien van kennisdeling, plaatsing, doorverwijzing en verbinding. Samenwerking met de gemeenten in de regio op het vlak van leerplicht, leerlingenvervoer, de inzet van centra voor jeugd en gezin, wijkteams en waar nodig gespecialiseerde jeugdhulp voor hulp aan nieuwkomersleerlingen en hun ouders is onontbeerlijk.

Tijdens de netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden en gemeenten op 14 februari van 9.00 – 11.00 uur wordt stilgestaan bij de rolverdeling tussen deze verschillende partijen, de voordelen van regionale samenwerking en de werkzame factoren daarin.

Kijk voor meer informatie en/of meld je aan op de website van Steunpunt Passend Onderwijs.