Ik heb een klacht, hoe kan ik die kenbaar maken?

De LBBO streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat ons optreden aanleiding geeft tot klachten van leden over de geleverde prestaties.

Indien je een klacht hebt over de LBBO kun je deze kenbaar maken aan ons officemanagement via e-mail kantoor@lbbo.nl. Je klacht wordt beoordeeld en er zullen zo nodig herstel- en/of verbetermaatregelen volgen. De klachtenbehandeling vraagt om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan de klager als aan de betrokkene recht wordt gedaan. De behandeling kan daarom enige tijd in beslag nemen.

Deze regeling is voor leden, niet-leden en mensen van buiten de organisatie, die zich door de LBBO onheus bejegend voelen.
Indien de LBBO bij het vervullen van haar taken onbegrip of ontevredenheid teweegbrengt, zal de vereniging zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen. De klager kan, eerst nadat de klacht besproken is met de betrokkene, een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Wanneer je overweegt een klacht in te dienen kun je onderstaande procedure volgen:

  • Bespreken van de klacht met betrokkene. Als je een probleem hebt met de manier waarop je wordt behandeld of bejegend, bespreek je je klacht met degene tegen wie het bezwaar zich richt. Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij kantoor@lbbo.nl.
  • Indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Nadat de klacht met de betrokkene is besproken kan het zijn dat je desgewenst je klacht aan de klachtencommissie wilt voorleggen. Je kunt je klacht schriftelijk tot de klachtencommissie richten. De klachtencommissie oordeelt over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie geeft na een hoorzitting, waarbij klager en betrokkene(n) worden gehoord, alleen een oordeel over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. De klachtencommissie is niet gerechtigd tot het nemen van verdere maatregelen. De klachtencommissie kan wel aanbevelingen doen aan het bestuur naar aanleiding van een klacht. Het adres waar de klacht gedeponeerd kan worden is: Leyenseweg 113 A5, 3721 BC Bilthoven.

Het bestuur heeft een Reglement Klachtencommissie LBBO vastgesteld.