De leden van de FvOv hebben in overgrote meerderheid ingestemd met de technisch gewijzigde cao-mbo. Ook de andere bonden en de MBO Raad hebben na raadpleging van hun achterbannen hiermee ingestemd. De technische wijzigingen waren vooral noodzakelijk vanwege de komst van de wet Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs. De wet regelt onder meer een vereenvoudiging van de samenwerking tussen mbo-instellingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor krijgen zij meer mogelijkheden om de gevolgen van krimp op te vangen, wat ook de aanleiding voor het wetsvoorstel vormt.

AOC’s en vakscholen worden beroepscolleges. De aanpassing van de cao heeft betrekking op hetgeen gebeurt als een school vallend onder de cao-VO en een school vallend onder de cao-mbo gaan fuseren of splitsen.

FvOv-onderhandelaar Gijs Jacobse “De komst van de wet kan leiden tot meer fusies en dus ook tot meer ‘overplaatsingen’ van medewerkers. We zien het werkgebied van instellingen steeds groter worden. Daarom was het voor ons van belang om het wijzigen van de standplaats nader te regelen. Bij het besluit tot wijzigen van de standplaats moet de werkgever in het vervolg duidelijk maken hoe in redelijkheid de belangen van de organisatie zijn afgewogen tegen de belangen van de werknemer. Bij de belangenafweging moet de werkgever rekening houden met o.a. werktijden, reisafstand/-tijd en privéomstandigheden van de werknemer. Daarnaast kan de werknemer volgens de nieuwe afspraak tegen het besluit in beroep gaan bij de commissie van beroep”.

Aanpassen minimumloon

In deze cao wordt ook uitvoering gegeven aan de ambitie die sociale partners in de cao-mbo 2021 reeds hadden uitgesproken tot het verhogen van het minimumuurloon naar € 14. Dit minimumuurloon zal, vertaald naar een maandsalaris, per 1 december 2021 leiden tot een maandloon van minimaal 1935 euro bruto.

Procesafspraken

De procesafspraken uit de vorige cao-mbo worden verlengd. Daaraan worden toegevoegd een afspraak om de regeling verplaatsingskosten (reiskosten etc.) opnieuw te gaan bekijken en om de status van de cao (standaard of minimum) te verhelderen.

Deze aangepaste cao loopt nu tot 1 mei 2022. Binnenkort zal de FvOv met haar achterban in gesprek gaan over de inzet voor de volgende cao. Cao-onderhandelaar Gijs Jacobse “Behoud van koopkracht, werkdrukverlaging en verbetering van de functiemix zullen dan zeker weer op tafel komen”.