Zelfsturing, Executieve functies bij peuters en kleuters en de rol van de ib’er (BBM okt 2014)

Het verkleinen of voorkomen van onderwijsachterstanden van bepaalde groepen jonge kinderen is een speerpunt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hiertoe zijn programma’s ontwikkeld met veel aandacht voor taal, rekenen en sociaalemotionele ontwikkeling, en dat heeft veel opgeleverd. Maar er kan nog veel meer gedaan worden om alle talenten van elk kind optimaal te benutten. Kinderen
leren om hun eigen gedrag te sturen en bewuste en doelgerichte aandacht voor zogenoemde executieve functies bijvoorbeeld. (Voorschoolse) ib’ers hebben een belangrijke taak in het ondersteunen van leerkrachten en leidsters hierbij.