De balans na één jaar coronacrisis

Leerlingen in het basisonderwijs die tijdens de eerste schoolsluiting vertraging opliepen, hebben deze deels weer ingehaald. De kloof tussen leerlingen van verschillende sociaaleconomische achtergronden is er echter nog steeds. Op het gebied van spelling en rekenen-wiskunde is na één jaar coronacrisis bij leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus de leervertraging anderhalf tot twee keer groter dan bij leerlingen uit hogere sociaaleconomische milieus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs.

Verrassend is dat er nauwelijks meer verschillen naar migratieachtergrond zijn. Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond liepen in de eerste lockdown meer vertraging op dan anderen, maar die achterstand is nu niet meer aanwezig.

Bij zowel rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen is de leergroei van basisschoolleerlingen in het afgelopen jaar lager dan in de jaren voor de coronacrisis. Vooral bij begrijpend lezen is de vertraging in de leergroei nog groot: deze groei is 19 procent lager. Bij spelling en rekenen-wiskunde gaat het om respectievelijk 7 en 9 procent.

Lees meer op de website van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).