Dekker en Schippers bekijken een betere aansluiting passend onderwijs en zorg

De geldstromen die onderwijs en zorg voor deze leerlingen mogelijk maakt, is nu erg versnipperd waardoor het ingewikkeld is deze leerlingen de zorg en het onderwijs te bieden die zij nodig hebben. In een brief ter voorbereiding op het debat heeft de PO-Raad hier ook op gewezen en aangegeven zich hierover zorgen te maken. Daarnaast zal Dekker het gesprek voeren over de samenhang van passend onderwijs met andere decentralisaties, zoals die van de Jeugdzorg. Iets waar de PO-Raad ook al geruime tijd voor pleit.

Geen extra regels


De oproep van de PO-Raad om passend onderwijs tijd en ruimte te geven en niet te laten gijzelen door extra regels, lijkt ook gehoor te krijgen. In het debat liet staatssecretaris Dekker (Onderwijs) blijken dat hij met oog voor eventuele knelpunten voluit van start wil met passend onderwijs.

Het uitblijven van extra regels is belangrijk omdat scholen, hun besturen, ouders en alle andere betrokkenen dan hun volle aandacht en inzet kunnen besteden aan het zorgen voor passend onderwijs voor alle leerlingen. De PO-Raad blijft zich daarvoor inzetten.

Veel Kamerleden lieten tijdens het debat weten bezorgd te zijn omdat ze signalen krijgen over leerlingen die geen passende plek in het onderwijs krijgen of thuis zitten. D66 en ChristenUnie vroegen daarom om meer flexibiliteit in de regelgeving zodat kinderen makkelijker een deel van de week onderwijs kunnen krijgen en/of juist zorg. Ook willen zij dat de geschillenregeling wordt aangepast zodat ouders ook zelf een geschil kunnen voorleggen wanneer de school daaraan niet wil meewerken.

Dekker gaf aan dat die flexibiliteit al mogelijk is binnen de huidige regelgeving en dat aanpassing van de geschillenregeling op de korte termijn niet haalbaar is. Wel is er een stappenplan beschikbaar voor ouders en de school over het vinden van een passende plek voor de leerling. 

Bureaucratie


Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf aan te vrezen dat samenwerkingsverbanden de oude bureaucratie, veroorzaakt door bijvoorbeeld lange verwijzingstrajecten, vervangen door nieuwe bureaucratie. Daarom willen zij een jaar na de invoering een ‘bureaucratietoets’. Dekker zegde dat toe. De PO-Raad vraagt zich af of een dergelijk onderzoek juist niet bijdraagt aan een grote bevragingslast van de samenwerkingsverbanden. Het is immers aan het samenwerkingsverband zelf om keuzes te maken hoe de toelating, plaatsing en bekostiging van leerlingen plaats vindt

Weigeren


In het debat was ook aandacht voor enkele leerlingen met diabetes die per 1 augustus geweigerd worden. In het algemeen vonden zowel de Kamerleden als de staatssecretaris dat deze leerlingen in het regulier onderwijs terecht moeten kunnen tenzij de problematiek erg zwaar is. Over het verrichten van medische handelingen gaat de staatssecretaris is gesprek met de onderwijsorganisaties. De PO-Raad heeft hierover al eerder een handreiking gepubliceerd. Deze handreiking beschikt over protocollen waarin beschreven is wat een leraar wel en niet aan medische handelingen kan en mag verrichten en wat daar de voorwaarden bij zijn. De PO-Raad vindt dat scholen daar zelf afspraken over moeten maken met ouders en leraren.

Btw


De Kamer sprak ook over de vraag of er wel of geen btw moet worden betaald over personeel dat in het kader van passend onderwijs wordt gedetacheerd. Volgens de huidige regels hoeft bij uitwisseling va personeel binnen samenwerkingsverbanden geen btw te hoeven worden betaald. De staatssecretaris gaf aan dat dat de komende twee jaar zo blijft. Wel moet er voor de lange termijn een structurele oplossing komen, want de huidige aanpak is in conflict met Europese regelgeving. Hierover is binnenkort meer informatie beschikbaar.