Lerarenregister regelt kwaliteit en professionele ontwikkeling

De Onderwijscoöperatie is de vertegenwoordiger van de beroepsgroep en bestaat uit de samenwerkende lerarenorganisaties. Het voorstel voor de invoering van het lerarenregister is in overleg met de beroepsgroep tot stand gekomen.

Het wetsvoorstel verankert belangrijke punten waar de Onderwijscoöperatie altijd voor geijverd heeft. In de wet wordt vastgelegd dat leraren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de eigen lessen. Belangrijk is verder dat ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar wettelijk wordt vastgelegd. Tegelijkertijd maakt de leraar zelf via het register zijn bevoegdheden en professionele ontwikkeling zichtbaar voor de samenleving. Dat draagt bij aan een verbetering van zowel de positie als de kwaliteit van de leraar, de hele beroepsgroep en zo de onderwijskwaliteit.

Het wetsvoorstel is een grote stap vooruit omdat:

·Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap.
·Geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs.
·De professionele ontwikkeling van de leraar krijgt een wettelijke verankering en wordt zichtbaar gemaakt.
·Het wetsvoorstel stimuleert de verhoging van de kwaliteit van het leraarschap en de beroepsgroep en daarmee dus de kwaliteit van het hele onderwijs.
·De leraar krijgt een positie als professional.

Hoe verder? 

Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register is op 4 september in de Ministerraad besproken en wordt nu door de staatssecretaris van Onderwijs aan de Raad van State voorgelegd. De inhoud van het wetsvoorstel is op dit moment dus nog niet openbaar. Eerder dit jaar heeft een conceptversie in een openbare internetconsultatie voorgelegen.

Nu al registerleraar worden

Ook nu kunnen leraren zich al in het vrijwillige register inschrijven. Leraren die in het register staan laten zien dat ze hun beroep serieus nemen, ze kunnen al ervaring met het register opdoen en ze kunnen meedenken over de verdere ontwikkeling van het register. Schrijf je in op registerleraar.nl

 

(bron: http://www.fvov.nl)