Onderzoek LWOO en PRO on passend onderwijs

Onderzoek

Het Ministerie heeft KBA, het Kohnstamm Instituut en Bureau Turf gevraagd onderzoek te doen naar de vraag of in deze nieuwe context ook de criteria voor lwoo en pro, de duur en/of de lwoo-licenties kunnen worden losgelaten. Lwoo en pro worden hierin apart bezien.
De hoofdvraag van het onderzoek is de vraag naar voor- en nadelen van loslaten, verwachte gevolgen daarvan en randvoorwaarden.
De onderzoekers hebben daartoe gesprekken gevoerd met coördinatoren van samenwerkingsverbanden, besturen, vmbo-scholen met lwoo (waaronder groene scholen) en scholen/afdelingen voor praktijkonderwijs. Daarnaast is een webenquête uitgezet onder vmbo-scholen met en zonder licentie en onder praktijkonderwijsscholen en –afdelingen.

De LBBO nam deel aan de focusgroep

Met experts/belanghebbenden in de focusgroep is er op de voorlopige uitkomsten van het onderzoek gereflecteerd. Het doel was om voor het onderzoek aanvullingen, nadere verdieping en duiding van de gevonden voor- en nadelen te verzamelen en meer zicht te krijgen op afwegingen van experts/belanghebbenden.

Onderzoek is klaar

Het onderzoeksrapport is klaar en OCW heeft het, samen met een beleidsbrief, op 19 september naar de Tweede Kamer gestuurd.
Er zijn twee versies van het rapport gemaakt: een verkorte versie (die gaat naar de Tweede Kamer) en een uitgebreide versie. De laatste bevat meer verantwoording en een uitgebreidere weergave van de resultaten. De verkorte versie staat ook op de site van Passend onderwijs.

Hieronder wordt verwezen naar beide versies, voor onze leden ook terug te vinden in de materialenbank:

Klik hier voor de verkorte versie:

Klik hier voor de uitgebreide versie: