Passend onderwijs in het coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord 2021-2025: Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst staat een aantal concrete uitspraken die gaan over passend onderwijs en de koers voor de komende jaren. Het Steunpunt Passend Onderwijs zette de belangrijkste op een rij:

  • streven naar inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder beperking of ziekte samen naar school gaan;
  • het verbeteren van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs door onder andere verlengde en brede brugklassen;
  • het aantal onnodige thuiszitters terugbrengen naar nul (onder meer door het vormgeven van de ‘Digitale School’);
  • het praktijkonderwijs als volwaardige onderwijssoort beschouwen;
  • het gespecialiseerd voortgezet onderwijs onderbrengen bij het voortgezet onderwijs;
  • zwaardere jeugdzorg voorkomen door goede, tijdige en passende jeugdzorg.

Het ministerie van OCW is bezig om deze en andere punten in concrete actieplannen uit te werken.

Lees meer op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs.