Reactie LBBO op kritische kanttekeningen FvOv bij Kamerbrief ‘Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt’

19 september 2019

De LBBO ondersteunt de reactie van de FvOv op de brief van de Tweede Kamer 'Naar een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt'. De brief is een antwoord op de nota 'Ruim Baan voor leraren' van de Onderwijsraad. Hoewel de overheid op belangrijke punten afstand neemt van het gestelde in bedoelde nota, blijft de brief van de Tweede Kamer voor een groot deel een slag in de ruimte. Er wordt vanuit gegaan dat de veranderingen in het bevoegdhedenstelsel het vak van leraar aantrekkelijker maakt. Dit is echter slechts een aanname die op geen enkele grond is gestoeld.

Het verleden laat zien dat stelselwijzigingen in het onderwijs, zonder gedegen en op onderzoek gebaseerde gronden, tot een zeer grote kans op mislukken leidt.
Het effect van de voorgestelde bredere bevoegdheid in het po kan zelfs leiden tot een uitstroom naar vo, waardoor het lerarentekort in het basisonderwijs nog groter wordt.
Er wordt vanuit gegaan dat er algemene pedagogische en didactische vaardigheden bestaan, die de basis vormen van de startkwalificatie 'leraar'. De LBBO vraagt zich af welke vaardigheden dat zouden moeten zijn. Onderwijs geven aan een groep 7 van een basisschool vraagt totaal andere vaardigheden dan onderwijs aan de eerste groepen van het voortgezet onderwijs.
Terwijl de prestaties op reken- en leesgebied van leerlingen bij de uitstroom van het basisonderwijs zorgen baren, wordt er gesleuteld aan de bevoegdheid van de leraar. Als het al zo zou zijn dat een stelselwijziging het beroep aantrekkelijker zou maken, wordt volledig voorbij gegaan aan de vraag of de kwaliteit van het onderwijs niet aangetast wordt.
Het onderwijs verdient goed opgeleide leraren en ondoordacht experimenteren, zoals het introduceren van een teambevoegdheid baart de LBBO grote zorgen.
Zeker in een tijd waarin er vraagtekens gezet wordt bij de haalbaarheid en effecten van Passend Onderwijs mag er geen nieuwe stelselwijziging komen die niet gebaseerd is op gedegen onderzoek en bewezen kwaliteitsverbetering.

klik hier om de reactie van de FvOv te lezen.

Afdrukken