Brief van de minister en servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19

Brief van de minister Arie Slob start nieuwe schooljaar waarin hij terugblikt op de voorbereiding van het nieuwe
schooljaar en vooruitkijken naar de komende maanden.

In deze brief verwijst hij naar het servicedocument funderend onderwijs in document zijn de rollen en verantwoordelijkheden in het omgaan met de
corona-epidemie van de verschillende spelers in het funderend onderwijs en de kinderopvang (bevoegd gezag, GGD, veiligheidsregio, rijksoverheid)
toegelicht.

Bron Rijksoverheid.