Tien maatregelen voor verbetering onderwijs hoogbegaafden

Het kabinet zet in 2023 tien maatregelen in gang om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verder te verbeteren. Een belangrijk speerpunt: een passend onderwijsaanbod voor alle hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor is dit jaar 23,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar; 9,5 miljoen meer dan vorig jaar.

Dat schrijft minister Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Hij presenteert daarin zijn ‘Plan van aanpak hoogbegaafdheid’, waarmee hij wil aansluiten bij de algemene verbetermaatregelen rond passend onderwijs en de ontwikkelingen op het gebied van inclusief onderwijs.

De tien maatregelen zijn onder te verdelen in vier thema’s:

  1. de erkenning van de ontwikkelingsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen
  2. het garanderen van een dekkend aanbod in het primair en voortgezet onderwijs
  3. kennisontwikkeling, kennisdeling en professionalisering
  4. flexibilisering in wet- en regelgeving

Wiersma geeft ook aan te willen onderzoeken hoe hij in de toekomst structureel middelen beschikbaar kan stellen voor het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Lees meer op de website van het Steunpunt Passend Onderwijs of download de Kamerbrief van Wiersma.