Uitkomsten onderzoek: ‘De rol van de IB’er’

Aanleiding

Met passend onderwijs, de inrichting van nieuwe samenwerkingsverbanden en de transitie jeugdzorg zijn er veel veranderingen voor intern begeleiders (IB’ers). De IB’er is verantwoordelijk voor een goede aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de leerlingen en daarnaast voor de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

De IB’er is essentieel bij een succesvolle implementatie van passend onderwijs.De LBBO heeft serieuze signalen van jou ontvangen over een toegenomen werkdruk en de consequenties daarvan. Naar aanleiding van deze signalen is de LBBO een peiling gestart om in kaart te brengen of dit breder speelt. Een kleine 900 IB’ers en bijna 200 schoolleiders hebben meegewerkt aan deze peiling.

Uitkomsten peiling

–    De intern begeleider wordt als belangrijk gezien, juist ook door schoolleiders

–    Intern begeleiders hebben minder tijd en meer structurele taken dan schoolleiders denken

–    De ervaren werkdruk is hoog en neemt toe, ondanks ervarenheidToelichting

De intern begeleider heeft een heel belangrijke positie. Dat vinden zij zelf, dit zien ook de schoolleiders.

Zij hebben veel structurele taken en hebben hiervoor beperkte tijd. Schoolleiders denken dat de IB’ers meer tijd en minder structurele taken hebben. Dit vinden wij een opmerkelijke discrepantie.

IB’ers zijn ervaren en capabele mensen, toch ervaren zij een grote werkdruk. Zeker gezien hun cruciale rol bij de implementatie van passend onderwijs achten wij het van belang om dit vraagstuk nader te onderzoeken. Dit willen wij samen oppakken met de schoolleiders, aangezien een goede samenwerking tussen een IB’er en de directie essentieel is. Door de uitkomsten van deze peiling wordt zichtbaar dat de directie deze samenwerking erkent en belangrijk vindt.

Klik hier voor de uitkomsten.