Uitvoering Methodische Aanpak Schoolverzuim kan beter

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is bedoeld om gestructureerd en uniform te kunnen handelen bij schoolverzuim. Uit onderzoek blijkt dat leerplichtambtenaren de methode nog niet altijd structureel en consequent inzetten.

Om langdurige schooluitval van leerplichtige jongeren te voorkomen, is het belangrijk om snel stappen te zetten bij schoolverzuim. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase zijn dan helpend. In 2017 is daarom de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) gelanceerd. Met deze aanpak kunnen leerplichtambtenaren bij ongeoorloofd schoolverzuim kiezen tussen vier verschillende routes (of combinaties daarvan): vrijwillige jeugdhulp, een Haltinterventie, dwang in het civielrechtelijk kader en dwang in het strafrechtelijk kader.

Borging is aandachtspunt
Het onderzoeksbureau BBSO deed – in samenwerking met KBA Nijmegen en in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) – onderzoek naar de MAS. Er zijn ruim vierhonderd verzuimcasussen geanalyseerd, interviews met deskundigen afgenomen en er is gesproken met ouders van verzuimende jongeren.
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat leerplichtambtenaren de MAS nog niet altijd structureel en consequent doorvoeren. Borging van de MAS binnen leerplichtteams is dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Afstemming kan beter
Daarnaast blijkt dat de informatie-uitwisseling en afstemming tussen organisaties in de schoolverzuimketen kan worden verbeterd en de rol van leerplichtambtenaren kan worden versterkt. Ook zou de Haltroute vaker kunnen worden toegepast.

Lees meer en download het onderzoeksrapport op de website van het WODC.