Oproep VU Amsterdam tot deelname onderzoek werkdrukverlaging

Om de werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken hebben het kabinet, de bonden en de PO-Raad het werkdrukakkoord afgesloten, dat uitgaat van een nieuw concept waarin niet de schoolbesturen, maar de schoolteams de financiële middelen tot hun beschikking krijgen om de werkdruk te verlagen.

Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar de besteding van de gelden. Hierbij staat niet zozeer de vraag centraal of de extra middelen aantoonbaar hebben geleid tot verlaging van de werkdruk, maar wordt gekeken naar de wijze waarop besluitvorming en verantwoording over de gelden plaatsvindt en welke ervaringen schoolleiders, leraren en leden van de medezeggenschap hierbij hebben.

Van groot belang voor het onderzoek is het verkrijgen van zo veel mogelijk plannen van scholen in het primair onderwijs van afgelopen schooljaar en, indien aanwezig, van het huidige schooljaar. Daarom willen we langs deze weg schoolleiders, P-MR leden en andere betrokkenen oproepen om beschikbare informatie van hun schoolvestigingen op te sturen naar werkdrukpo@vu.nl. De vorm en omvang zijn niet van belang. Alles dat inzicht kan bieden in de besluitvorming over schooljaren 2018-2019 en 2019-2020, alsmede de besteding van de middelen in 2018-2019, is van harte welkom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notulen of (mail)correspondentie, maar ook aan foto’s van een whiteboard. Wij willen deze informatie gebruiken om te analyseren welke verschillende keuzes er gemaakt kunnen worden met de inzet van de middelen en na te gaan welke factoren daaraan ten grondslag lijken te liggen. Zo is het denkbaar dat de middelen in krimpregio’s anders worden besteed dan in andere delen van het land. De ter beschikking gestelde gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld.

De VU wil ook graag actief in gesprek met schoolleiders en leraren om te leren over hun werkwijze en plannen. Het idee is om volgens deze weg ervaringen en leerpunten te inventariseren en met elkaar te delen. Heeft u belangstelling om ook aan dit deel van het onderzoek deel te nemen, stuur dan s.v.p. een mail naar werkdrukpo@vu.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Dr. Tjerk Budding (projectleider) – g.budding@vu.nl

Oscar Donck (onderzoeker) – o.donck@vu.nl