Variawet passend onderwijs geplaatst voor internetconsultatie

Op 16 augustus is de Variawet passend onderwijs geplaatst voor internetconsultatie. Via de volgende link kom je bij het wetsvoorstel en kan je reageren: https://www.internetconsultatie.nl/technischewijzigingpassendonderwijs

Het gaat vooral om een aantal technische wijzigingen om de uitvoering goed te laten verlopen. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel meegenomen de mogelijkheid dat voor leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd. Dit naar analogie van hetgeen is geregeld in de WEC en naar aanleiding van de discussie over meer maatwerk en onderwijs op een andere locatie (ooal). Overige onderwerpen zijn:

1.      het bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een splitsing van een sovso school (en verder gaan als so of als vso school).

2.      Het concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen op residentiële instellingen;

3.      opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste school voor speciaal basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband;

4.      het aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van de scholen in het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest;

5.      het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.