Nieuw onderzoek: goede vve dringt achterstanden terug

Door goede voor- en vroegschoolse educatie worden de achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs teruggedrongen. Dat blijkt uit het pre-COOL cohortonderzoek dat het Kohnstamm Instituut uitvoerde. In dit onderzoek werden bijna drieduizend kinderen van twee en een half jaar tot en met het eind van de basisschool gevolgd.

Voor- en vroegschoolse educatie heeft vooral een positief effect op de woordenschat. Ook lopen kinderen die vve hebben gevolgd achterstanden in rekenen in. Daarnaast wordt het oordeel over de werkhouding positiever. Alleen op begrijpend lezen lijkt vve geen effect te hebben.

De kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen speelt een grote rol. De cognitieve en taalontwikkeling van kinderen wordt ondersteund door activiteiten die uitdagen om na te denken en verbanden te leggen, waarbij kinderen gerichte en specifieke feedback krijgen.

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek Het pre-COOL cohort tot en met groep 8. Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit in de voor- en vroegschoolse periode van Paul Leseman en Annemiek Veen op de website van het Kohnstamm Instituut.