Inhoudelijk - Veelgestelde vragen


Aantal leerlingen per ib`er

Ons onderwijsstelsel is zo ingericht dat de besturen zelf kunnen bepalen hoeveel uur ze voor de ib willen inzetten.
Er wordt geen geoormerkt geld voor ib vanuit het rijk aan de besturen verstrekt.
Wel krijgen besturen vaak vanuit het samenwerkingsverband geld vanuit de 'zorgpot’ om ib’ers te faciliteren zodat zij de ib-netwerken/scholing kunnen bijwonen, maar ook dat kan per samenwerkingsverband verschillen.
Of, en voor hoeveel uur dat is zou je bij je samenwerkingsverband kunnen navragen.

De LBBO hanteert de volgende ib-norm:

LBBO is van mening dat de facilitering van de ib’er altijd afhankelijk is van de schoolgrootte, de zwaarte van de leerlingenpopulatie, de visie van de werkgever en de competenties van de leraren.  
Ons advies is: minimaal 25 uur per 200 leerlingen.

Het aantal te werken uren:

Bij een voltijdbaan moet je 1659 uur in een jaar maken. Gemiddeld werken we 39,2 weken per jaar (het ene jaar wat meer dan het andere). 1659:39,2 = 42 uren p/w.
Dat is ook het aantal uren dat een voltijd leerkracht moet maken.
Bij leerkrachten wordt dan een indeling in lestijd - normjaartaakuren gemaakt.
Bij ib'ers kun je gewoon het netto aantal uren aanhouden: als je dus een aanstelling hebt van 0,5 fte moet je dus 0,5 x 1659 = 829,5 uur per jaar werken.
Dat is dan 829,5:39,2 = 21,1 uur per week.


Registratie voor de begeleider in het onderwijs?

De LBBO is bezig met een basisregistratieregister voor begeleiders in het onderwijs. Er zal daarbij een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen gecertificeerd (Master) of niet gecertificeerd begeleider.
Daarbij zullen natuurlijk straks ook nascholingseisen e.d. komen.

Dit een zeer uitgebreide klus is en we voorzien niet dat dit voor het einde 2014 gereed is.
Onze commissie professionalisering houdt zich hier mee bezig. Uiteraard houden we onze leden en niet leden op de hoogte van de ontwikkelingen. Dit zal met name via onze website en Beter Begeleiden (digitaal) zijn.

Gecertificeerd Beeldbegeleider

Op dit moment is het wel al mogelijk om als gecertificeerd beeldbegeleider bij ons geregistreerd te zijn. Hiervoor dien je (indien je lidmaatschap na januari 2013 is afgesloten) een  kopie van je  MasterSen diploma beeldbegeleiding te overhandigen aan kantoor (kantoor@lbbo.nl)


Welke modules in Master(S)EN heb ik nodig om als gedragsspecialist geregistreerd te kunnen worden?

Om je op termijn als gedragsspecialist te kunnen registreren, is een van de eisen dat je een Master (S)EN GS hebt gedaan Er is vanuit de beroepsgroep verder geen voorschrift m.b.t. de te kiezen modules: die stel je zelf samen op grond van je voorgaande opleidingen/competenties, in overleg met de opleider.

Eisen om lid te worden

Om lid te worden van de beroepsgroep zijn er zelfs helemaal geen eisen aan de vooropleiding gesteld: de LBBO wil een beroepsgroep zijn voor iedereen die als specialist werkt.
Uiteraard is het verstandig om, wil je het beroep goed uit kunnen oefenen, ervoor te zorgen dat je voldoende geschoold bent voor de taken die je zult vervullen.

In dat geval kan het zijn dat voor toelating tot het kwaliteitsregister van de beroepsgroep een nadere argumentatie van je keuze of zelfs aanvullende opleidingseisen worden gesteld.

De beroepsgroep wil er zijn voor alle specialisten: geregistreerd, gecertificeerd, beginnend of excellent, dat maakt niet uit.
Hoe groter de beroepsgroep, hoe beter wij de specialisten in het onderwijsveld kunnen vertegenwoordigen: richting overheid en landelijke organen zoals PO-raad, NjI, overlegplatforms, bonden, enz.

 


Zijn er aanvullende competenties voor een interim Ib’er?

Van een interim IB-er mag je inderdaad meer verwachten dan een  'gewone' IB-er.
Alleen al omdat een interim veel duurder is dan een 'gewone' IB-er. Een interim ib’ er zou minimaal op het niveau van een excellente ib’ er zou moeten functioneren. Wij hebben die niveaus alleen niet zelf beschreven…. Zijn wel te vinden in de Amsterdamse standaard.

Je mag bijvoorbeeld  verwachten dat de IB-er op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen mbt zorg- en begeleiding en kennis en ervaring heeft van de manier van werken op de betreffende school. zoals HGW, OGW, PBS en KIVA. Daarnaast zou een interim ib’er moeten beschikken over een zeer goed analystisch vermogen, om snel in kaart te kunnen brengen hoe het zorgsysteem in een school functioneert, en waar dingen niet goed lopen/ontbreken. Ook zou de ib’er het vermogen om als change agent in een team te functioneren en is het van belang dat degene uitstekend kan communiceren, de beginsituatie in kaart brengt en indien noodzakelijk dit met de directeur bespreekt. De interin ib'er mag 'confronterend' zijn, zowel richting directie/MT als leerkrachten.
 


Welke opleiding voor ib'er adviseert de LBBO

Als opleiding adviseert de LBBO altijd om Master SEN of een post HBO te behalen in de richting begeleiding. Dat is één van de voorwaarden voor registratie in ons kwaliteitsregister. Ook is het van belang te achterhalen of de opleiding van je keuze werkt met de beroepsstandaard die door de LBBO is ontwikkeld.

Voor deze opleidingen verwijzen we graag naar de genoemde opleidingen op onze website. Dit zijn CHROHO gecertificeerde of CPION gecertificeerde opleidingen).